تخفیفات ویژه

منو 1 : خرید بالای 500 هزار تومان   5 % تخفیف

منو 2 : خرید بالای 1 میلیون تومان   8 % تخفیف

منو 3 : خرید بالای 2 میلیون تومان  11 % تخفیف

منو 4 : خرید بالای 3 میلیون تومان  14 % تخفیف

منو 5 : خرید بالای 4 میلیون تومان  17 % تخفیف

منو 6 : خرید بالای 5 میلیون تومان  20 % تخفیف

منو 7 : خرید بالای 6 میلیون تومان  23 % تخفیف

         تخفیفات در جمع فاکتور اعمال میشود